siteverNEW

Log in or Create an account

Total £0.00 · Choose your currency

Total £0.00 · Choose your currency

Blog

Lush Skater Survey 2016

Lush Longboards

21Oct

jooz_clifton

 

We have always been driven by skaters, for skaters. We are a company that has grown with UK longboard community for nearly two decades – we see building skateboards and building a community as one and the same thing. We wouldn’t be here if it wasn’t for you!

As such, we value your input and feedback enormously. We’d be stoked if you took a couple of minutes out of your life to tell us a few things about yourself and your journey through longboarding – it’ll help us do better, and you could win a Lush Longboards Complete of your choice!

Click here to take part in the Lush Skater Survey 2016…

LoRaLo 2016 raw run with Martin VerySchräg

Lush Longboards

05Oct

Lush team rider Martin has been out and about a lot this summer attending a lot of events and have a lot of fun with his Lush Longboard. Our friends at Big Mountain Skate always put on rad downhill skateboarding events and LoRaLo is just one of them.

Here’s a raw run featuring Martin on the LoRaLo track as filmed by our good buddy and luging legend Alex “Tikialex” Frischauf so you can get a taste of the action.

Kozakov 2016 Raw Run: Pete Connolly

Lush Longboards

27Jul

Here is a sick raw run from Lush teamrider Pete Connolly at Kozakov 2016 with Mikel Echegaray Diez filming. The GPS overlay on this edit is a really nice touch as it gives you a good guide as to just how crazy this hill is.

Jorge Pernes finding shade

Lush Longboards

21Jul

It’s been pretty hot out in Portugal recently so with that in mind Pernes felt the need to go find himself a little cover. Knowing exactly the spot to hit he grabbed his Lush Longboard  and set off for one of his favorite local spots.

BDSL 2016 Update

Lush Longboards

09Jul

The British Downhill Skateboard League is a community project run by members of the UKDH scene. It’s a points-based ranking system, with the aim of increasing participation at UK outlwas and close-road events. So far we have had five races in the series – Hog Hill, Slide-Path-fect Time Trial, a Gurston, and outlaws at Abercynon and Sheepy in Wales.

Pete_Gurston

Lush Longboards Teamrider Pete Connolly has played an active part in moving the project forward, and he is currently in the lead with 1,900 out of a total possible 1,950 points!

You can see the latest rankings as the events happen at the link above. Next event is the Tregaron Freeride 2016 – be there!

Big ups to all who are helping run this for the season, be sure to check out the BDSL Facebook Page for more info!

Tregaron Freeride 2015 write with Sion Huges.

Lush Longboards

07Jun

The 2016 Tregaron Freeride is coming up real soon! Held on a super-fun closed road in Wales (no cars and an uplift!!) this promises to be the UK longboard event of the summer. There are still a few spaces left – sign up here while you can!

Tregaron Freeride

Lush Teamrider Jonny Braund nailing the sweeper, Will Edgecombe Photo!

To get you stoked, here’s a write up of last year’s event from event organiser and Lush afficionado Sion Hughes.

Click here for the Welsh Version

Click here for the English Version

Rhyddsglefrio Tregaron 2015 Tregaron Freeride 2015

Ar benwythnos gŵyl banc Awst 2015, daeth grŵp o hirfyrddwyr i ymweld â Thregaron. Roedd dros 70 ohonyn nhw yno i hirfyrddio a mynd wys eu cefnau ar y bwrdd ar drac Pencefn Feeds Ltd.

Dyma oedd un o uchafbwyntiau’r tymor ar gyfer hirfyrddio yn y DU, ac yn cloi gwyliau’r haf i lawer ohonyn. Daeth pobl o bob cwr o’r DU i ymweld, gyda phobl o wahanol wledydd yn cymryd rhan, gan gynnwys Brasiliwr, Lithwaniwr a De Affricaniwr. Fel gallwch ddychmygu, doedd llawer o’r bobl yma erioed wedi ymweld â Chanolbarth Cymru, heb sôn am Dregaron ei hunan.

Roeddwn i’n rhan o’r tîm trefnu, ac felly roeddwn i’n gwneud yn sicr byddai’r ymwelwyr yn mwynhau’r digwyddiad yn ogystal â Thregaron. Felly yn ogystal â defnyddio trac cyfleus, gwnaethom wersylla yn agos i’r trac, a threfnu swper a brecwast yn y dafarn leol sef Y Talbot.

Mae’r trac yn cynnig cyfle da i ni gynnal digwyddiad diogel, effeithlon a llawn hwyl. Mae’r trac tua 900m o hyd gyda 2 gornel  bachdro a sawl troad arall. Mae’r ffordd yn cael ei chadw mewn cyflwr da iawn gan Pencefn Feeds Ltd. oherwydd natur y busnes. Roedd hefyd cyfle da gennym i redeg system cludo ‘dolen’ fel bod y fan yn teithio’n gyson, a bod llwytho pobl i’r faniau cludo yn weddol gyflym.

Beth ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad?

Dechreuodd pobl gyrraedd y wersyllfa brynhawn dydd Gwener, ac erbyn canol nos roedd bron pawb yno… BRON…! Ar hyd ffordd gul Abergwesyn, cafodd grŵp o’r hirfyrddwyr drafferth ar ymyl y ffordd. Yn anffodus aeth y car yn sownd yn y mwd, felly roedd rhaid i ddau o’r grŵp gerdded a hirfyrddio yr holl ffordd i Dregaron er mwyn gofyn am help. Felly ar ôl i’r tîm achub llwytho pawb a phopeth yn y fan, a mynd ar goll sawl gwaith, cyrhaeddon nhw a llwyddon nhw i gael y car yn rhydd.

Es i am ambell dro i lawr y trac, ar ôl treulio dwy awr yn stiwardio’r llinell gorffen. Ar un o’r sglefriadau hyn, es i lawr gyda Cam Deegan, Connor Finch, Alex Clarke a Tom Campbell gyda car ffilmio yn ein dilyn ni i lawr. Roedden ni gyd yn byrddio’n agos iawn i’w gilydd  ond wrth i ni fynd mewn i’r cornel cyntaf, wnaeth Cam ac Alex syrthio, ar ôl i Cam ceisio bachu’r holl gornel. Yno ar y cornel nesaf, wnes i syrthio, ar ôl ceisio dilyn llif a llinell Connor, fel welwch yn y lluniau isod, roedd fy mhengliniau mewn poen am weddill y penwythnos, a dal felly ar ôl wythnos.

Nos Sadwrn aethon ni yn syth i’r Talbot, er mwyn cael bwyd a mwynhau’r dafarn. Roedd y pryd o fwyd yn syml ond yn llenwi bwlch , yn enwedig ar ôl bwyta’r gacen siocled fendigedig. Ar ôl cael rhaidiodydd yn Y Talbot, aethom yn ôl i’r wersyllfa i wylio a chymryd rhan mewn ‘Freestyle/Slide Jam’ gan wrando ar gerddoriaeth a gwylio tan gwyllt.

Ar ôl noswaith wyllt, dechreuon ni eto fore dydd Sul yn gynnar, er mwyn cael ymarfer ar gyfer y rasio, oedd i ddechrau am 11 o’r gloch. Y fformat rasio oedd  dull Hog Hill gyda 4 person ym  mhob ras, felly roedd rownd o rasio er mwyn cael pwyntiau, ac yno rownd o rasio ‘Knock-out’.

Yn anffodus anafwyd un o’r rhai oedd yn rasio wysg ei gefn, sef Mo, gan torri ei goes. Gan fy mod i’n berson lleol, ac yn gwybod y ffyrdd yn dda, roedd rhaid i mi helpu cludo’r claf i ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, ar ôl gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel i teithio, a gan ddilyn arweiniad Ed Sharp, sef swyddog meddygol y digwyddiad.

Erbyn i mi gyrraedd yn ôl yn Nhregaron roedd y cystadlu drosto, ac es i yn syth i ddarganfod pwy ennillodd.

Rhain oedd enillwyr yr hirfyrddio:

 1. Cam Deegan
 2. Ras Sarunas Rasalas
 3. Alex Clarke
 4. Ruben Loosemore

Rhain oedd enillwyr y bwrddio wysg eu cefnau

 1. Ben Bewley
 2. Jamie “Winnie” Winn
 3. Ian Martland
 4. Martin hull

Rwy’n gobeithio wnaeth pawb fwynhau Rhyddsglefrio Tregaron 2015 a gobeithiwn eich gweld chi gyd eto y flwyddyn nesaf!

Tregaron Freeride 2015

On the bank holiday weekend of August 2015, a group of longboarders came to visit Tregaron. Over 70 skaters turned up to longboard and luge on the Pencefn Feeds Ltd. road.

This was one of the highlights of summer skating and the race season in the UK as the only closed road event this year. People came from all over the UK, with various nationalities such as a Brazilian, Lithuanian and a South African. As you can imagine many of these skaters had never been to Mid-Wales, let alone Tregaron.

I was a part of the organising team, and we were responsible for making sure people would enjoy the event as well as the town its self. We managed to find a field owned by Pencefn Feeds Ltd. to camp on, and organised a meal and breakfast in the local pub Y Tablot.

The road gave us a good opportunity to organise a safe, effective and fun event. The road is about 900m in length with 2 hairpin corners with sweepers and bends added to the mix. Because of the nature of Pencefn Feeds Ltd. the road needs to be in good condition as it is used as an access road for HGV’s. There was also a loop road available for us to use which meant we could have quick and effective uplifts.

What happened during the event?

People started arriving at the campsite Friday afternoon, and by about mid-night nearly everyone had arrived… NEARLY…! Along the narrow back country road of Abergwesyn a group of skaters managed to get their car stuck in the mud. After two of the skaters managed to get to the campsite, a rescue team was sent out, and after getting lost a few times we managed to get the car free.

I managed to go for a few runs after spending a few hours marshalling the shutdown zone. On one of my runs with Cam Deegan, Connor Finch, Alex Clarke and Tom Campbell we did a follow car run. We were all skating closely, but as soon as we entered the first corner Cam and Alex crashed after Cam attempted to grip the corner. I crashed on the following corner after attempting to follow Connors line, as you can see in the photos, I landed quite badly on my knees. My knees were in pain for the rest of the weekend and still hurt after a week.

After a day’s full of skating we all went straight to Y Talbot for our evening meal and to enjoy the pub. The meal was simple but hit the spot, especially after eating the chocolate brownies. After having a few drinks in the pub we went back towards the campsite to watch and take part in the Freestyle/slide jam, with music and fireworks.

The next morning we started the practise runs for the racing, which was due to start at 11. The racing followed the Hog Hill format with 4 people in each heat. After doing 3 runs of race to qualify, with everyone qualifying in a 64 person bracket we went on to the knock out stage.

Unfortunately one of the lugers, Mo fractured his leg. Because I was a local and knew the roads well I helped drive him to Bron Glais hospital in Aberystwyth, after making sure he was safe, and by following instructions by our event doctor Ed Sharpe.

By the time I arrived back at the hill the competing was over,the first thing I did was to find out the results and hear all the chatter.

Open stand up finals:

 1. Cam Deegan
 2. Ras Sarunas Rasalas
 3. Alex Clarke
 4. Ruben Loosemore

Luge finals:

 1. Ben Bewley
 2. Jamie “Winnie” Winn
 3. Ian Martland
 4. Martin hull

I hope that everyone enjoyed Tregaron Freeride 2015 and I hope to see you all and more next year!

In the spotlight – The Legend X-Flex

Lush Longboards

05Apr

The longest board we make at over 45″ long, the Legend X-Flex is our cruiser/dancer shape. One of the first decks we pressed with Rocker, it’s been in the lineup for a few years now, and the latest version has a few new features and refinements that really set it apart.

featured-deck-image_legendstripe-3

(more…)

Lush 2016 DH Race

Lush Longboards

01Apr

We are super proud to unveil the latest Downhill deck in our lineup – the 2016 DH Race!

AprilFools
With a ultra-trendy 10″ wheelbase for “Gangsta Grip” this board is packed full of features, including:

 • Pre-Chopped Tail – no need to blunt your dad’s woodsaw!
 • 20 different wheelbase options – customise your ride like never before!
 • “Impaler” nose – why play nice at the races?
 • Flushmount drop-through – because we needed to justify the investment in our CNC machine!
 • The Biggest Wheel Wells Known to Mankind – banishing wheelbite forever! Tested to work with all wheels up to 65mm, who runs bigger than that these days anyway?
 • Aero Fins – to go with your Aero Helmet, this board reached the sound barrier in our in-house wind tunnel!
 • Camber, Rocker, Camber and more Rocker Profile – we like Camber. We like Rocker. With this board, you can have both, twice! Your feet won’t know what hit them!
 • Double-double-drop – for a ride height so low, you’re actually below the surface of the road!
 • “Accelerator” Pedals – We’re a British skateboard company, so we fill our cars up with petrol and diesel, not “Gas”. So we have “Accelerator” pedals at the nose and tail, plus an extra pair in the middle, just in case!

Check your local skate shop for this radical new shape, coming soon!

Pete Connolly goes to Majorca with Dunlop

Lush Longboards

10Mar

Lush team rider and UKDH Legend Pete Connolly recently got an invite from Dunlop Tyres to fly out to Majorca and chase Champion BTCC driver Jason Plato down a legendary road. This was to  celebrate the launch of their new Sport Maxx RT2 tyre. Lets just say these boys had a lot of fun and scored some awesome footage to boot.

Wind Tunnel

Lush Longboards

16Feb

An old friend of ours, Jojo Martinez, was recently able to have some wind tunnel time in Geneva.

Watch what happens when he gets to 200kph…

Filmed by Yvon Labarthe at Flying Focus.

Jooz and the Machine 3D at the Sliders Skate House.

Lush Longboards

10Feb

Jooz and his Machine 3D have just moved out to stay with the dudes at Sliders Skate House in Tenerife for the Spring. Tenrife is a longboarding paradise – epic roads for days covered in infamous wheel-eating asphalt. He’s just sent us this epic edit, filmed by Martin at the house with a drone and follow car.

If you want to skip some crappy winter weather with a nice little skate holiday, the Sliders Skate House is set up ready for you – check them out!