Tregaron Freeride 2015 write with Sion Huges.

07Jun

The 2016 Tregaron Freeride is coming up real soon! Held on a super-fun closed road in Wales (no cars and an uplift!!) this promises to be the UK longboard event of the summer. There are still a few spaces left – sign up here while you can!

Tregaron Freeride

Lush Teamrider Jonny Braund nailing the sweeper, Will Edgecombe Photo!

To get you stoked, here’s a write up of last year’s event from event organiser and Lush afficionado Sion Hughes.

Click here for the Welsh Version

Click here for the English Version

Rhyddsglefrio Tregaron 2015 Tregaron Freeride 2015

Ar benwythnos gŵyl banc Awst 2015, daeth grŵp o hirfyrddwyr i ymweld â Thregaron. Roedd dros 70 ohonyn nhw yno i hirfyrddio a mynd wys eu cefnau ar y bwrdd ar drac Pencefn Feeds Ltd.

Dyma oedd un o uchafbwyntiau’r tymor ar gyfer hirfyrddio yn y DU, ac yn cloi gwyliau’r haf i lawer ohonyn. Daeth pobl o bob cwr o’r DU i ymweld, gyda phobl o wahanol wledydd yn cymryd rhan, gan gynnwys Brasiliwr, Lithwaniwr a De Affricaniwr. Fel gallwch ddychmygu, doedd llawer o’r bobl yma erioed wedi ymweld â Chanolbarth Cymru, heb sôn am Dregaron ei hunan.

Roeddwn i’n rhan o’r tîm trefnu, ac felly roeddwn i’n gwneud yn sicr byddai’r ymwelwyr yn mwynhau’r digwyddiad yn ogystal â Thregaron. Felly yn ogystal â defnyddio trac cyfleus, gwnaethom wersylla yn agos i’r trac, a threfnu swper a brecwast yn y dafarn leol sef Y Talbot.

Mae’r trac yn cynnig cyfle da i ni gynnal digwyddiad diogel, effeithlon a llawn hwyl. Mae’r trac tua 900m o hyd gyda 2 gornel  bachdro a sawl troad arall. Mae’r ffordd yn cael ei chadw mewn cyflwr da iawn gan Pencefn Feeds Ltd. oherwydd natur y busnes. Roedd hefyd cyfle da gennym i redeg system cludo ‘dolen’ fel bod y fan yn teithio’n gyson, a bod llwytho pobl i’r faniau cludo yn weddol gyflym.

Beth ddigwyddodd yn ystod y digwyddiad?

Dechreuodd pobl gyrraedd y wersyllfa brynhawn dydd Gwener, ac erbyn canol nos roedd bron pawb yno… BRON…! Ar hyd ffordd gul Abergwesyn, cafodd grŵp o’r hirfyrddwyr drafferth ar ymyl y ffordd. Yn anffodus aeth y car yn sownd yn y mwd, felly roedd rhaid i ddau o’r grŵp gerdded a hirfyrddio yr holl ffordd i Dregaron er mwyn gofyn am help. Felly ar ôl i’r tîm achub llwytho pawb a phopeth yn y fan, a mynd ar goll sawl gwaith, cyrhaeddon nhw a llwyddon nhw i gael y car yn rhydd.

Es i am ambell dro i lawr y trac, ar ôl treulio dwy awr yn stiwardio’r llinell gorffen. Ar un o’r sglefriadau hyn, es i lawr gyda Cam Deegan, Connor Finch, Alex Clarke a Tom Campbell gyda car ffilmio yn ein dilyn ni i lawr. Roedden ni gyd yn byrddio’n agos iawn i’w gilydd  ond wrth i ni fynd mewn i’r cornel cyntaf, wnaeth Cam ac Alex syrthio, ar ôl i Cam ceisio bachu’r holl gornel. Yno ar y cornel nesaf, wnes i syrthio, ar ôl ceisio dilyn llif a llinell Connor, fel welwch yn y lluniau isod, roedd fy mhengliniau mewn poen am weddill y penwythnos, a dal felly ar ôl wythnos.

Nos Sadwrn aethon ni yn syth i’r Talbot, er mwyn cael bwyd a mwynhau’r dafarn. Roedd y pryd o fwyd yn syml ond yn llenwi bwlch , yn enwedig ar ôl bwyta’r gacen siocled fendigedig. Ar ôl cael rhaidiodydd yn Y Talbot, aethom yn ôl i’r wersyllfa i wylio a chymryd rhan mewn ‘Freestyle/Slide Jam’ gan wrando ar gerddoriaeth a gwylio tan gwyllt.

Ar ôl noswaith wyllt, dechreuon ni eto fore dydd Sul yn gynnar, er mwyn cael ymarfer ar gyfer y rasio, oedd i ddechrau am 11 o’r gloch. Y fformat rasio oedd  dull Hog Hill gyda 4 person ym  mhob ras, felly roedd rownd o rasio er mwyn cael pwyntiau, ac yno rownd o rasio ‘Knock-out’.

Yn anffodus anafwyd un o’r rhai oedd yn rasio wysg ei gefn, sef Mo, gan torri ei goes. Gan fy mod i’n berson lleol, ac yn gwybod y ffyrdd yn dda, roedd rhaid i mi helpu cludo’r claf i ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, ar ôl gwneud yn siŵr ei fod yn ddiogel i teithio, a gan ddilyn arweiniad Ed Sharp, sef swyddog meddygol y digwyddiad.

Erbyn i mi gyrraedd yn ôl yn Nhregaron roedd y cystadlu drosto, ac es i yn syth i ddarganfod pwy ennillodd.

Rhain oedd enillwyr yr hirfyrddio:

 1. Cam Deegan
 2. Ras Sarunas Rasalas
 3. Alex Clarke
 4. Ruben Loosemore

Rhain oedd enillwyr y bwrddio wysg eu cefnau

 1. Ben Bewley
 2. Jamie “Winnie” Winn
 3. Ian Martland
 4. Martin hull

Rwy’n gobeithio wnaeth pawb fwynhau Rhyddsglefrio Tregaron 2015 a gobeithiwn eich gweld chi gyd eto y flwyddyn nesaf!

Tregaron Freeride 2015

On the bank holiday weekend of August 2015, a group of longboarders came to visit Tregaron. Over 70 skaters turned up to longboard and luge on the Pencefn Feeds Ltd. road.

This was one of the highlights of summer skating and the race season in the UK as the only closed road event this year. People came from all over the UK, with various nationalities such as a Brazilian, Lithuanian and a South African. As you can imagine many of these skaters had never been to Mid-Wales, let alone Tregaron.

I was a part of the organising team, and we were responsible for making sure people would enjoy the event as well as the town its self. We managed to find a field owned by Pencefn Feeds Ltd. to camp on, and organised a meal and breakfast in the local pub Y Tablot.

The road gave us a good opportunity to organise a safe, effective and fun event. The road is about 900m in length with 2 hairpin corners with sweepers and bends added to the mix. Because of the nature of Pencefn Feeds Ltd. the road needs to be in good condition as it is used as an access road for HGV’s. There was also a loop road available for us to use which meant we could have quick and effective uplifts.

What happened during the event?

People started arriving at the campsite Friday afternoon, and by about mid-night nearly everyone had arrived… NEARLY…! Along the narrow back country road of Abergwesyn a group of skaters managed to get their car stuck in the mud. After two of the skaters managed to get to the campsite, a rescue team was sent out, and after getting lost a few times we managed to get the car free.

I managed to go for a few runs after spending a few hours marshalling the shutdown zone. On one of my runs with Cam Deegan, Connor Finch, Alex Clarke and Tom Campbell we did a follow car run. We were all skating closely, but as soon as we entered the first corner Cam and Alex crashed after Cam attempted to grip the corner. I crashed on the following corner after attempting to follow Connors line, as you can see in the photos, I landed quite badly on my knees. My knees were in pain for the rest of the weekend and still hurt after a week.

After a day’s full of skating we all went straight to Y Talbot for our evening meal and to enjoy the pub. The meal was simple but hit the spot, especially after eating the chocolate brownies. After having a few drinks in the pub we went back towards the campsite to watch and take part in the Freestyle/slide jam, with music and fireworks.

The next morning we started the practise runs for the racing, which was due to start at 11. The racing followed the Hog Hill format with 4 people in each heat. After doing 3 runs of race to qualify, with everyone qualifying in a 64 person bracket we went on to the knock out stage.

Unfortunately one of the lugers, Mo fractured his leg. Because I was a local and knew the roads well I helped drive him to Bron Glais hospital in Aberystwyth, after making sure he was safe, and by following instructions by our event doctor Ed Sharpe.

By the time I arrived back at the hill the competing was over,the first thing I did was to find out the results and hear all the chatter.

Open stand up finals:

 1. Cam Deegan
 2. Ras Sarunas Rasalas
 3. Alex Clarke
 4. Ruben Loosemore

Luge finals:

 1. Ben Bewley
 2. Jamie “Winnie” Winn
 3. Ian Martland
 4. Martin hull

I hope that everyone enjoyed Tregaron Freeride 2015 and I hope to see you all and more next year!